Kulturní kalendář
Únor 2016
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29      

Průvodcovská služba Kutná Hora

Máme rádi Kutnou Horu

Destinacni-management

Město 2u katedrál - film

Kutnohorské listy

Sdružení historických sídel Čeh, Moravy a Slezska

Středočech.net

Kam dnes vyrazíme

Cyklotoulky

Program regenerace památek 2013

Prag aktuell

Tchechien Online


časopisy a magazíny: KRÁSNÉ MĚSTO 2007

K R Á S N É   M Ě S T O
časopis přátel Kutné Hory
(čtvrtletník - založen v roce 1938)
v y d á v á :
Město Kutná Hora
šéfredaktor: Mgr. Lukáš Provaz
adresa redakce: OPPKŠT - oddělení kultury, školství a tělovýchovy, Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora
telefon: +420 327 710 151 - paní Jaroslava Brandejská
e-mail: brandejska@mu.kutnahora.cz


Krásné město 1 / 07
TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK A KUTNÁ HORA - Na toto téma bylo již napsáno mnoho prací, a tak je možná překvapující, že se k němu Krásné město vrací. Protože si však letos připomínáme 70. výročí Masarykova úmrtí, rozhodli se autoři zjistit co nejvíce dobových detailů a mnohdy i zapomenutých souvislostí mezi TGM a naším městem.

O všem, co v Kutné Hoře neslo Masarykovo jméno a co zde s osobou tohoto prezidenta v době První republiky souviselo, informují PhDr. Helena Pospíchalová
a Mgr. Lukáš Provaz v příspěvku Ve jménu TGM aneb Masaryk a meziválečná Kutná Hora. Připomínají Masarykovu leteckou ligu, Masarykovu ligu proti tuberkulose, Masarykovy večery, oslavy narozenin, peripetie s pomníkem a podobně. Na jejich článek navazuje PhDr. Radko Šťastný osobními vzpomínkami Viděl jsem Tomáše Garrigua Masaryka. S maminkou se totiž v roce 1932 zúčastnil zájezdu Kutnohořanů za prezidentem do Lán. Nad tím, jak vznikla masarykovská legenda a co všechno mohlo k jejímu vzniku přispět, se zamýšlí PhDr. Pavel Novák, CSc., v článku Tatíček Masaryk? Podotýká, že nelze vzhlížet k TGM jako k nadpozemskému idolu, ale že je třeba jej vnímat a chápat i s jeho lidskými vlastnostmi. Domněnku, že se dnes již mladí lidé o meziválečnou dobu nezajímají, vyvrací Mgr. Alice Šimůnková, která na Gymnáziu Jiřího Ortena po několik let vede Seminář věnovaný Masarykovi a První republice. Mgr. Lukáš Provaz se pro vznik příspěvku Masaryk se ptal, zda bude chrám sv. Barbory dokončen nechal inspirovat dobovou reportáží z prezidentovy návštěvy Kutné Hory roku 1922. A celé téma uzavírá Mgr. Blanka Králíková článkem Z historie Základní školy T. G. Masaryka v Kutné Hoře, kde sama autorka také působí. Články jsou doplněny dobovými i novými fotografiemi a prokládány texty místních básníků 20. století.

Masarykovské téma doplňuje zajímavý text s názvem Areál bývalé Jezuitské koleje
v Kutné Hoře a jeho revitalizace jako Centra umění Českého muzea výtvarných umění v Praze osobními zajímavými vzpomínkami, sepsaný ředitelem muzea
PhDr. Ivanem Neumannem, přináší řadu informací o prováděných či plánovaných změnách v jedné z dominant města.

Časopis Krásné město se pokouší vytvořit tradici novým seriálem komentovaných fotografií ZMIZELÁ KUTNÁ HORA. V něm chce na dobovém a současném snímku ukázat změny v podobě města. První část, Hostinec U Kamenné báby, připravily Vlasta Šnajdrová a Mgr. Alice Šimůnková.

Na tradiční Kronice se tentokrát svými zprávami, zajímavostmi a postřehy podíleli  královéhradecký biskup Mons. ThLic. Dominik Duka OP, dále Pavlína Procházková
z Oblastní charity Kutné Hory, Petra Moravcová a Helena Netolická z Městské knihovny Kutné Hory, Mgr. Dana Vepřová, zástupkyně ředitele Gymnázia Jiřího Ortena, a z redakční rady pak Lenka Frankovicová (LF) a Lukáš Provaz (LP). Kronika zmiňuje nové znaky na klenbě chrámu sv. Barbory, výstavy v Kutné Hoře, nově vydané knihy, Tříkrálovou sbírku, návštěvu Lenky Filipové i třeba výsledky soutěže
o cenu Munkovy  nadace. První letošní číslo Krásného města pak uzavírá přehled Kutná Hora v krásné literatuře posledních 30 let, který pro náš časopis sestavila Lenka Frankovicová.
Lukáš Provaz


Krásné město 2 / 07
Životní jubileum slaví letos akad. malíř Jaroslav Alt sen. Proto úvodem přináší PhDr. Radko Šťastný jako gratulaci báseň Kolik je potřeba… a prof. Zdeněk Sejček se oslavenci věnuje v příspěvku K životnímu jubileu malíře Jaroslava Alta seniora.

Pro druhé číslo časopisu Krásné město bylo zvoleno široké téma FAUNA V KUTNÉ HOŘE. Redakční radu vedla snaha o zachycení alespoň některých zají-mavých souvislostí mezi městem a zvířaty a rovněž snaha o popsání vybraných spolků, jejichž činnost je s tím kterým zvířecím druhem neoddělitelně spjata. Je zřej-mé, že nešlo zachytit vše - a také ne všechny oslovené organizace projevily zájem o svou prezentaci v Krásném městě.

V prvním textu Máme rádi zvířata… se PhDr. Helena Pospíchalová zamýšlí nad vztahy člověka a zvířete v dávné i nedávné minulosti. A protože jsou v jejím článku zmíněny i včely, je logické, že se dále věnuje pozornost právě jim. Se Včelařením na Kutnohorsku seznamují Ing. Pavel Rybenský, jednatel ZO ČSV Kutná Hora,
a zapisovatel Josef Douda. Tematicky ve třídě hmyz (Insecta) zůstává i Mgr. Petr Doležal, doktorand Oddělení fyziologie Entomologického ústavu, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., v Českých Budějovicích, který přináší informace Z nočního života kutnohorských hmyzů. Geoložka a mineraložka Českého muzea stříbra v Kutné Hoře RNDr. Jana Králová se oproti tomu zaměřila na tvory dávno vyhynulé a v příspěvku Toulky českou křídou zve na zajímavou výstavu v Tylově domě. A přímo ve městě nadále zůstaneme: Mgr. Dalibor Dostál, politolog a novinář, vedoucí redakce domácího a ekonomického zpravodajství Deníku v Praze, zpracoval podrobně historii místní ZOO v příspěvku Kutnohorský zookoutek: na oblíbené místo zbyly jen vzpomínky. Minulosti i současným aktivitám kutnohorské Ligy na ochranu zvířat se ve svém článku věnuje její předsedkyně Akad. mal. Zuzana Nováčková a s ochranou zvířat, konkrétně psů, souvisí rovněž Záchytná stanice pro zatoulané a opuštěné psy z pera její vedoucí Romany Valentové a ošetřovatelky Dagmary Staňkové, DiS. Kdo by nevěděl, co všechno obnáší práce myslivců a jak funguje Okresní myslivecký spo-lek ČMMJ v Kutné Hoře, může se začíst do textu p. Františka Šarma Chcete se stát myslivcem – zábava, nebo práce? Posledním příspěvkem s tematikou fauny je Stáj Rozárka, o. s. O činnosti této společnosti podává zprávu kolektiv jejích pracovníků v čele s Pavlou Neumanovou.

Krásné město č. 2/2007 je doplněno o příspěvek České muzeum stříbra slaví 130 let od svého založení, složený z textů ředitelky ČMS PhDr. Světlany Hrabánko-vé a tamních historiků Bc. Josefa Kremly a Bc. Kateřiny Vobořilové. Člen občanské-ho sdružení Kultura do města Mgr. et Bc. Marek Lauermann informuje ve své Připomínce a obnově tradic židovské kultury na Kutnohorsku o průběhu a cílech nového regionálního projektu. Spolupráce s Velvyslanectvím Venezuely začíná, píše vedoucí Kanceláře tajemníka MěÚ Eva Hnátková a popisuje nedávnou návštěvu chargé d’affaires této jihoamerické republiky.

V minulém čísle jsme založili nový seriál ZMIZELÁ KUTNÁ HORA s cílem připo-mínat zaniklé stavby ve městě. Druhý díl, jejž opět připravila Mgr. Alice Šimůnková, nese označení Dům čp. 353 na Anenském náměstí. Krásné město je jako obvykle ukončeno závěrečnou Kronikou, zaznamenávající zajímavé události za měsíce bře-zen až květen. Tentokrát se na jejím vzniku podíleli za redakci paní Lenka Frankovi-cová (LF) a Mgr. Lukáš Provaz (LP) a dále Veronika Lebedová z Průvodcovské služ-by Kutná Hora s.r.o., Mgr. Vladimír Císař, učitel Gymnázia Jiřího Ortena, a také Petra Moravcová a Helena Netolická z dětského oddělení Městské knihovny Kutné Hory.
Lukáš Provaz


Krásné město 3 / 07

Pro letošní třetí číslo časopisu Krásné město bylo zvoleno široké téma KUTNOHORSKÁ PŘEDMĚSTÍ. Proto patří přední místo práci PhDr. Pavla Nováka, CSc., s názvem Stránky z historie kutnohorských předměstí. Autor se věnuje dějinám Sedlce, Kaňku, Malína, Pernštejnce, Neškaredic a Poličan (neboť ostatním předměstím, zvláště Hloušce, Karlovu, Žižkovu, již byla věnována pozornost dříve), a to i s přesahem do současnosti a jejich možného budoucího vývoje. Rozsáhlý článek doplňují zajímavé dobové fotografie ze sbírek Státního okresního archivu v Kutné Hoře a Českého muzea stříbra, jejichž výběr připravily PhDr. Helena Pospíchalová a Bc. Kateřina Vobořilová. S tematikou předměstí, konkrétně se Sedlcem, souvisí také článek Mgr. Filipa Velímského, pracovníka Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora. Autor se zde zaměřil na Nová archeologická odhalení v areálu sedleckého kláštera, která se uskutečnila na jaře 2007 při stavbě odvodnění chrámu Nanebevzetí Panny Marie.

Již podruhé se v Kutné Hoře konala vědecká historická konference, letos pod názvem 2. kutnohorský kulatý stůl: „Svatý Vojtěch – 1010 let od mučednické smrti“. S průběhem a náplní celé akce seznamují její organizátoři Bc. Josef Kremla, historik Českého muzea stříbra, a Mgr. Vojtěch Vaněk, ředitel Státního okresního archivu v Kutné Hoře a rovněž hlavní redaktor sborníků Antiqua Cuthna. Archivářka  téhož archivu PhDr. Jana Vaněčková se v následujícím příspěvku Záhadný cestovatel Enrique Stanko Vráz a Kutná Hora rozhodla připomenout tuto zajímavou osobnost, od jejíhož úmrtí uplynulo 65 let. Mgr. Lukáš Provaz pak v krátké poznámce připomíná nedávnou Změnu kutnohorského arciděkana, kdy na místo Mons. Vladimíra Hronka přišel do Kutné Hory P. Bc.Th. Jan Uhlíř.

V letošním roce si Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře připomíná 150. výročí založení svého přímého předchůdce c. k. vyšší reálné školy. Při příležitosti tohoto kulatého jubilea připravil tým pedagogů s více než stovkou studentů gymnázia slavnostní komponovaný pořad, s nímž vystoupili 21. září v Městském Tylově divadle. Hlavní organizátorka pořadu Mgr. Lenka Píchová přibližuje zajímavým způsobem přípravy oslav v článku Setkání s Časem. O fotografickou dokumentaci se postaral student Filip Svoboda.

V dalším díle seriálu ZMIZELÁ KUTNÁ HORA, jehož cílem je připomínat zaniklé stavby ve městě, se Mgr. Alice Šimůnková zaměřila na Křižovatku Na Cejchovně, zvanou též U Krupičků, jež by měla v brzké době projít další velkou proměnou. V tradiční závěrečné Kronice zaznamenává Mgr. Lukáš Provaz především kulturní události za červen až září: Dny Egeru a Kremnice, muzejní noc Galerie FJ, koncerty a přednášky, návštěvu venezuelské chargé d´affaires, setkání bývalých příslušníků PTP a samozřejmě také festivaly a pravidelné akce – Operní týden, Královské stříbření Kutné Hory, Mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže, Kutnohorskou kocábku, Kutnohorský festival, Pontes – Mosty porozumění, Svatováclavské slavnosti a další. (Kronika však záměrně opomíjí festival Ortenova Kutná Hora, neboť tomu bude věnováno příští číslo Krásného města.).

Do Kroniky patří i smutná zpráva o úmrtí kutnohorského rodáka, hudebního skladatele a teoretika Josefa Ruta.
Lukáš Provaz

Krásné město 4 / 07
Každoročně bývá čtvrté číslo Krásného města věnováno převážně festivalu ORTENOVA KUTNÁ HORA a nejinak je tomu i letos. Značnou část čísla proto připravily paní Mgr. Marie Valtrová a Hana Ornestová. Letošní 14. ročník byl uveden Slavnostním projevem předsedy festivalového výboru MUDr. Jiřího Plačka a o vlastní Slavnostní zahájení se postarala paní Jiřina Pospíšilová, členka rady Středočeského kraje.

Druhá část cyklu „Jiří Orten a jeho současníci“ je věnována osobnosti divadelního režiséra Gustava Schorsche. Mgr. Marie Valtrová nejprve seznamuje s jeho životem v příspěvku Poznat svou bolest, následuje báseň-dopis Jiřího Ortena Gustavu Schorschovi a rovněž Gustavem Schorschem napsaný Neodeslaný dopis Věře Fingerové. Cyklus uzavírá ukázka z díla Vlasty Schönové s názvem Gustav Schorsch a terezínské divadlo. Kutnohorského rodáka arch. Františka Zelenku přiblížila M. Valtrová v článku O umění „vařit z vody“ a táž autorka rovněž vedla s hercem Ivanem Trojanem rozhovor Každou postavu musím konfrontovat sám se sebou. Důležitou složku festivalu pochopitelně představuje Autorská soutěž 2007, a proto zde najdeme vítězné texty mladých básníků. Následně přichází Rudolf Matys se svým Jen drobným dovětkem, aby poodhalil něco ze zákulisí soutěže. Následuje interview M. Valtrové Kdo hledá, najde, poskytnuté rozhlasovým režisérem a interpretem Alešem Vrzákem. Ondřej Lipár zpovídal básnířku Annu Ciprovou a záznam rozhovoru nese název Tváří v tvář. A týž autor představuje i hudební skupinu Hm… Při příležitosti vernisáže výstavy děl kutnohorské malířky Aleny Dobiášové zaznělo úvodní slovo programového pracovníka Městského Tylova divadla Vladimíra Císaře Otevřela jsem okno a město vstoupilo dovnitř. V pořadu básní a recenzí „A znovu láska“ byla v režii Hany Kofránkové uvedena Malá recenze na TGM od Jana Skácela. O tři závěrečné příspěvky se postarala M. Valtrová: V prvním informuje o koncertu Židovské housle v podání Alexandra Schonerta, následně píše o letošní Poctě přítelkyni, věnované Dagmar Růžičkové, a končí rozloučením Za Josefem Rutem.
Již mimo festival přinášíme Ohlédnutí za projektem Připomínka a obnova tradic židovské kultury na Kutnohorsku, které zpracoval koordinátor projektu Mgr. et Bc. Marek Lauermann. A s tématem souvisejí i dva následné životopisné příspěvky: V prvním seznamuje prof. Ludvík Bass, spisovatel, fyzik na australské University of Queensland a rovněž vnuk místostarosty kutnohorské Židovské obce, s životem svého strýce, rabína dr. Arnošta Basse (1885-1943). Následuje článek o Evě Markus Roubicek de Méndez, honorární konzulce ČR v Guatemale, z pera její dcery Dory Méndez de Barrios, jež s chodem konzulátu pomáhala a dnes podniká v oblasti dovozu českého skla do Latinské Ameriky.

K jinému tématu se vrací Mgr. Lukáš Provaz, když v příspěvku Sborník tříletého projektu „Staré selské rody Kutnohorska“ seznamuje s průběhem spolupráce studentů Gymnázia Jiřího Ortena s Národním zemědělským muzeem Praha.

V roce 2007 oslavila tělocvičná jednota Sokol již 145. výročí založení, a to včetně jednoty kutnohorské. Proto přichází její členka a historička Městského muzea Čáslav PhDr. Drahomíra Nováková s připomínkou Mens sana in corpore sano! Sokol Kutná Hora - 145!

V závěru Krásného města nesmí chybět Kronika, v níž Lenka Frankovicová, Mgr. Lukáš Provaz, PhDr. Helena Pospíchalová a Ing. arch. Petr Kalfus zaznamenali především kulturní a společenské události od poloviny září do prosince.
Lukáš Provaz

přiložené obrázky:

Krásné město 1 / 07 - obálkaKrásné město 2 / 07 - obálkaKrásné město 3 / 07 - obálkaKrásné město 4 / 07